Společnost Karel Šimeček (Apartmány Červený Dvůr) zpracovává osobní údaje, resp. šíří elektronické sdělení v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění (dále jen „ZSIS“).

Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s ust. § 5 odst. 1 a odst. 2. ZOOÚ pro vnitřní potřebu společnosti (tvorba databáze zákazníků, věrnostní programy) a za účelem zasílání reklamních sdělení v rozsahu poskytnutých údajů zákazníky nebo potenciálními zákazníky (elektronická adresa nebo jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa, budou-li tyto společnosti poskytnuty) a po nezbytnou dobu v souladu s ust. § 5 odst. 2 ZOOÚ, v případě zasílání obchodních sdělení dle ust. § 7 a n. ZSIS, resp. nabízení obchodu nebo služeb dle ust. § 5 odst. 5 ZOOÚ do doby, než bude zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem odmítnut souhlas, resp. vysloven nesouhlas s takovým zpracováním nebo využitím osobních údajů. Údaje budou zpracovávány pouze vnitřními zdroji společnosti, zaměstnanci a též za použití elektronického systému společnosti. Příjemcem údajů je pouze společnost, případně subjekty provádějící doručování zásilek (pošta, el. pošta). Údaje budou zpracovávány v sídle společnosti. Údaje nebudou poskytnuty třetí straně. Údaje nebudou předány do jiných států. Za účelem ochrany údajů přístup k údajům omezen technickými prostředky a umožněn tak pouze omezené skupině zaměstnanců společnosti. Společnost na vyžádání oprávněné osoby umožní přístup k osobním údajům, případně umožní opravu takového údaje, jakož i splní svou povinnost vyplývající z ust. § 21 ZOOÚ.

Zájemce o zasílání novinek zadáním emailové adresy a přihlášením se k odběru novinek za výše uvedených podmínek vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu ust. § 7 odst. 2 ZSIS.